De tværgående emner

Sproglig udvikling, It og medier samt Innovation og entreprenørskab er tre tværgående temaer i Fælles Mål 2014, som indgår i undervisningen i alle obligatoriske fag i folkeskolen, således også i Håndværk og design.

Sproglig udvikling er en vigtig del af Håndværk og design. Der er fokus på fire dimensioner af det talte og det skrevne sprog; samtale, lytte, læse og tale.

  • Ordkendskab (fagsprog, begreber og formsprog)
  • Teksters formål og struktur (faglig læsning: arbejdsbeskrivelser, skitser, arbejdstegninger)
  • Mundtlige kommunikative færdigheder (dialog, lytte, formulere og formidle)
  • Skriftlig kommunikationskompetence (formidle og præsentere vha. skriftsproget)

It og medier er ved brug af portalen en naturlig del af faget, og ved at anvende it og medier tilegner eleverne sig automatisk it- og mediekompetencer. Kompetencerne udskilles i fire elevpositioner:

  • Kritisk undersøger
  • Analyserende modtager
  • Målrettet og kreativ producent
  • Ansvarlig deltager

Eleven som kritisk undersøger og som analyserende modtager: Især i forbindelse med inspirations- og idéudviklingsfaser byder internettet på en kolossal mængde billeder og film om, hvordan forskellige produkter kan se ud, og hvordan disse produkter kan udføres.

Eleven som målrettet og kreativ producent og som ansvarlig deltager: I forbindelse med planlægning og skitsering af produkter kan it-baserede tegneprogrammer tages i anvendelse. Når eleverne skal redegøre for deres arbejdsproces, kan it anvendes både ved formulering af tekst og som medie for en fotoserie eller video, der viser arbejdsprocessens progression. Underviseren og eleverne kan også med fordel udarbejde instruktionsfilm, som efterfølgende kan iagttages med henblik på at se elementer af arbejdsprocesser. Ved præsentation og udstilling af de udførte produkter vil nettet eller blogs være oplagte at anvende.

Innovation og entreprenørskab skal indarbejdes og være en integreret del af faget, og netop i Håndværk og design ligger der en særlig forpligtigelse til at arbejde innovativt og entreprenant. Der arbejdes med fire komplementære og indbyrdes afhængige dimensioner: handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling. Håndværk og design handler om, at eleverne lærer at skabe nye, forbedrede produkter med personligt præg vha. tillærte håndværksmæssige færdigheder. Eleverne skal arbejde med, hvordan fremstillede produkter kan have værdi for andre (brugerne).

Læs mere om de tre tværgående emner i læseplanen.